پروژه تصفیه خانه فشافویه تهران

هفته گذشته پروسه ساخت و تولید یکی دیگر از محصولات ما در شرکت خزر منبع بندر با نام هیدروسیکلون مربوط به پروژه تصفیه خانه فشافویه