پروژه تصفیه خانه فشافویه تهران

هفته گذشته پروسه ساخت و تولید یکی دیگر از محصولات ما در شرکت خزر منبع بندر با نام هیدروسیکلون مربوط به پروژه تصفیه خانه فشافویه

پروژه شرکت فرآیند سازان درنا

طی روزهای گذشته فرآیند ساخت ، تولید و بارگیری سه نمونه از بهترین محصولات فلزی ما در شرکت خزر منبع بندر با موفقیت به اتمام